Antikoncepce Bonadea – příbalový leták

Sp.zn. sukls21456/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

BONADEA

2,0 mg/0,03 mg potahované tablety

dienogestum/ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
– Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
– Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Bonadea a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bonadea užívat
3. Jak se přípravek Bonadea užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Bonadea uchovávat
6. Další informace

1. Co je přípravek Bonadea a k čemu se používá

Bonadea je kombinovaná orální kontracepční pilulka (kombinovaný přípravek proti početí užívaný ústy). Každá tableta obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou to dienogest (progestagen) a ethinylestradiol (estrogen). Protože všechny tablety v balení obsahují kombinaci těchto hormonů v identické dávce, označuje se tato pilulka jako monofázická orální antikoncepce.

Vzhledem k nízkému obsahu hormonů, je Bonadea považována za nízkodávkovou orální antikoncepční pilulku.

K čemu se Bonadea používá?

Bonadea se používá k ochraně před těhotenstvím a k léčbě mírných až středně závažných projevů akné u žen, které si současně přejí zabránit těhotenství.

 Orální antikoncepční pilulky jsou velmi účinnou metodou plánování rodičovství. Pokud se užívají pravidelně (bez vynechání tablet), možnost těhotenství je velmi nízká.
 Při léčbě akné u žen, které si současně přejí ochranu před těhotenstvím, je třeba pro dosažení optimálního účinku užívat přípravek alespoň šest měsíců, vhodné je však dlouhodobé užívání po konzultaci s lékařem.

Kombinovaná pilulka může mít také neantikoncepční zdravotní prospěch.

 Vaše menstruační krvácení může být slabší a kratší. Výsledkem může být nižší riziko chudokrevnosti (anémie). Bolesti doprovázející menstruaci mohou být menší nebo zcela
vymizet.
 Navíc u uživatelek pilulek, které obsahují 50 mikrogramů ethinylestradiolu (vysokodávková pilulka) , byl popsán nižší výskyt některých závažných onemocnění. Mezi tato patří
nezhoubná onemocnění prsou, vaječníkové cysty, pánevní infekce (zánětlivá onemocnění orgánů malé pánve), mimoděložní těhotenství (zárodek se vyvíjí mimo dělohu) a rakovina
endometria (sliznice dělohy) a vaječníků. Toto může platit i pro užívání nízkodávkované pilulky, ale zatím bylo potvrzeno pouze pro rakovinu endometria a vaječníků.

Obecné poznámky

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost pilulky snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku, nebo byste měla požít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom, nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní, nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Bonadea, stejně tak jako ostatní antikoncepční pilulky, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bonadea užívat

Pilulku neužívejte, pokud se u Vás objeví některý ze stavů popsaných níže. Pokud se u Vás některý již objevil, informujte svého lékaře ještě před začátkem užívání přípravku Bonadea. Lékař Vám může předepsat jiný typ pilulky, nebo i zcela jinou (nehormonální) metodu antikoncepce.

 Pokud jste alergická (přecitlivělá) na některou aktivní látku přípravku (estrogen nebo progestin), nebo na kteroukoliv jinou složku obsaženou v přípravku (detailní popis
pomocných látek viz. bod 6).
 Poklud máte, nebo jste někdy měla onemocnění postihující krevní oběh, a to zejména následující:
– trombóza (tvorba krevních sraženin) v dolních končetinách, plicích (plicní embolie), srdci (srdeční infarkt) nebo mozková mrtvice (cévní mozková příhoda);
– příznaky, které by mohly připomínat první známky výskytu krevní sraženiny – jako je angína pectoris nebo bolesti na hrudi, zrakové poruchy, poruchy řeči, slabosti nebo snížená citlivost některé části Vašeho těla (přechodné známky nedokrevnosti mozku, nebo dočasná mrtvice).
 Pokud trpíte, nebo jste trpěla migrénou (silná bolest poloviny hlavy) doprovázená zrakovými poruchami, poruchou řeči, slabostí nebo sníženou citlivostí některé části Vašeho těla.
 Pokud máte zvýšenou hladinu cukru v krvi spojenou s cévním onemocněním (komplikovaný diabetes).
 Pokud trpíte, nebo jste někdy trpěla pankreatitis (zánětem slinivky břišní) spojený se zvýšenou hladinou tuků v krvi.
 Pokud trpíte, nebo jste někdy trpěla jakýmkoli závažným onemocněním jater.
 Pokud máte, nebo jste někdy měla nezhoubný či zhoubný nádor jater.
 Pokud máte, nebo jste někdy měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony (například nádor prsu nebo pohlavních orgánů).
 Pokud máte krvácení z pochvy neznámého původu.
 Pokud jste těhotná, nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u Vás objeví během užívání pilulky poprvé, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem. Během této doby používejte nehormonální antikoncepční metody. Viz také odstavec „Obecné poznámky“ uvedený výše.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bonadea je zapotřebí

Je-li kombinovaná pilulka užívána ženou, u které se zároveň vyskytuje některý ze stavů uvedených níže, může být potřeba takovouto uživatelku pečlivěji sledovat. Váš lékař Vám vše vysvětlí. Dříve než začnete přípravek Bonadea užívat, informujte svého lékaře pokud:

 kouříte;
 máte nadváhu;
 máte cukrovku;
 trpíte migrénou;
 trpíte epilepsií;
 máte vyšší krevní tlak;
 máte vadu srdeční chlopně, poruchu srdečního rytmu, nebo se u některého z vašich příbuzných vyskytla trombóza, srdeční infarkt nebo mozková mrtvice;
 máte křečové žíly nebo trpíte flebitidou (zánětem povrchových žil);
 máte vy nebo někdo z vašich přímých příbuzných (nyní nebo v minulosti) vyšší hladinu cholesterolu nebo triglyceridů (volných tuků) v krvi;
 někdo z vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu;
 máte onemocnění jater nebo žlučníku;
 máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (zánětlivé onemocnění střev);
 máte onemocnění nazývané systémový lupus erythematodes (SLE – chronické onemocnění postuhujicí různé orgány, ale zejména kůži celého těla), nebo hemolyticko-uremický syndrom HUS – porucha krevní srážlivosti, která způsobuje zejména selhání ledvin);
 máte srpkovitou anémii (geneticky podmíněné onemocnění krve);
 máte nebo jste někdy měla stavy, které se poprvé objevily nebo zhoršily v době těhotenství, nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (např. porucha sluchu, porucha přeměny krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkové onemocnění zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta – Sydenhamova chorea);
 máte nebo jste někdy měla chloasma (žluto – hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření;
 pokud máte dědičnou formu angioedému; podávané estrogeny mohou vyvolat příznaky angioedému. Pokud se u Vás objeví příznaky angioedému, jako je například otok obličeje,
jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka s obtížemi při dýchání, měla byste ihned vyhledat lékaře.

Pokud se některý z výše uvedených stavů, nebo onemocnění objeví během užívání pilulky poprvé, znovu se obeví, nebo zhorší, měla byste kontaktovat lékaře.

Navštivte svého lékaře ihned jakmile to bude možné pokud:

– víte, že Vaše pohyblivost bude nějakým způsobem omezena, nebo plánujete chirurgický zákrok (poraďte se se svým lékařem alespoň čtyři týdny předem).

Pravidelné kontroly

Pokud budete užívat pilulku, lékař Vás bude zvát na pravidelné kontroly.

Pilulka a trombóza

Trombóza, znamená vytvoření krevní sraženiny, která může způsobit neprůchodnost cévy.

Trombóza se někdy vyskytne v hlubokých žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza). Pokud se tato žilní sraženina uvolní z žíly, kde vznikla, může následně způsobit neprůchodnost tepen v plicích a způsobit tzv. plicní embolii. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Riziko vzniku žilního tromboembolismu je pro ženu nejvyšší v prvním roce užívání kombinované pilulky. Žilní tromboembolismus se může vyskytnout, ať již pilulku užíváte či nikoliv. Může se také vyskytnout v době těhotenství. Riziko je vyšší u uživatelek pilulek, než u těch, které pilulku neužívají, ale není tak vysoké jako je riziko v těhotenství.

Krevní sraženiny se také velmi vzácně mohou vyskytnout v cévách srdce (a způsobit tak srdeční infarkt), nebo v mozku (a způsobit mozkovou příhodu). Zcela vzácně se mohou objevit sraženiny v cévách jater, střeva, ledvin nebo oka. Příležitostně může trombóza způsobit vážné trvalé postižení,
nebo dokonce smrt.

Riziko srdečního infarktu nebo mrtvice narůstá s věkem. Významně se také zvyšuje s intenzitou kouření. Pokud užíváte pilulku, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li starší 35 let.

Pokud Vám bude v průběhu užívání zjištěn vyšší krevní tlak, může Vám lékař doporučit, abyste pilulku přestala užívat.

Riziko rozvoje hluboké žilní trombózy je přechodně zvýšeno po operaci, nebo při delší imobilizaci (znehybnění, například máte-li nohu nebo obě nohy v sádře nebo dlaze). U žen užívajících pilulku může být toto riziko ještě vyšší. Předem sdělte lékaři, že antikoncepční pilulku užíváte, chystáte-li se na pobyt v nemocnici, nebo na operaci. Lékař Vám může doporučit přestat pilulku užívat několik týdnů před plánovanou operací, nebo v době omezené hybnosti. Také Vám poradí, kdy po uzdravení smíte pilulku začít znovu užívat.

Pokud zpozorujete příznaky, které by mohly souviset s trombózou, přestaňte pilulku užívat a co nejdříve se poraďte se svým lékařem (viz. část „Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?“).

Pilulka a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku, než u žen stejného věku, které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu postupně vymizí v průběhu 10 let od ukončení užívání pilulky. Není známo, zda je tento rozdíl pilulkou způsoben. Je možné, že tyto změny byly vyšetřovány častěji, takže rakovina byla zjištěna dříve.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení. Pokud pocítíte silnou bolest břicha, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce lidským papiloma virem. V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že dlouhodobé užívání kombinované pilulky může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku. Avšak dosud není stále jasné, do jaké míry se na tom podílejí další zjištěné faktory (např. pravidelné preventivní vyšetřování děložního hrdla a sexuální chování, včetně používání bariérové antikoncepce).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Vždy prosím informujte svého lékaře nebo lékarníka, jestliže užíváte nebo jste užívala v nedávné době nějaké léky nebo rostlinné přípravky, a to i takové, které nejsou na lékařský předpis.

Následující léky mohou ovlivnit účinnost přípravku Bonadea:

 léky k léčbě epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbamazepin, topiramat a felbamat);
 léky k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin) a HIV infekce (např. ritonavir, nevirapin);
 antibiotika (např. peniciliny, tetracykliny, griseofulvin) k léčbě jiných infekčních onemocnění;
 rostlinné látky obsažené v třezalce tečkované (používané k léčbě depresivních nálad).

Bonadea také může ovlivňovat působení jiných léků, jako jsou:

 léky obsahující cyklosporin;
 antiepileptikum lamotrigin.

Vždy informujete svého lékaře nebo lékarníka, jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užívala nějaké léky, nebo rostlinné přípravky a to i takové, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Také informujte každého jiného lékaře, včetně zubního lékaře, který Vám předepíše nějaký lék (případně lékárníka vydávajícího lék), že užíváte přípravek Bonadea. Sdělí Vám, zda potřebujete použít další antikoncepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu. Pokud se chystáte začít užívat jiné léky, kontaktujte svého lékaře co nejdříve.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 Bonadeu nesmíte užívat jste-li těhotná, nebo si myslíte že byste mohla být. Pokud máte podezření, že jste těhotná během užívání přípravku Bonadea, co nejdříve se obraťte na svého lékaře.

 Obecně se užívání přípravku Bonadea během těhotenství nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení užívat, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit vozidla.

Důležité informace o některých složkách přípravku Bonadea

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se před použitím tohoto přípravku na svého lékaře.

3. Jak se přípravek Bonadea užívá

Vždy užívejte přípravek Bonadea přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování a užívání přípravku
 Tento léčivý přípravek se užívá orálně. Polkněte pilulku a pokud je potřeba, zapijte ji malým množstvím vody.

 Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu (riziko zapomenutí tablety je minimální), po dobu 21 dní v pořadí tak, jak je označeno na blistru. Jedno balení obsahuje 21 tablet. Každá tableta je v blistru označena dnem v týdnu, kdy má být užita.

 Během následujících 7 dnů žádné tablety užívat nebudete, v průběhu těchto 7 dnů by se měla dostavit mensturace (krvácení z vysazení). Obvykle začne za 2 – 3 dny po užití poslední tablety přípravku Bonadea.

 Po těchto 7 dnech přerušeného užívání, tzn. 8. den začnete užívat další balení, nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy začínat užívat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejný den v měsíci.

 Tablety užívejte pravidelně, bez zapomínání.

 Takto Bonadea účinkuje okamžitě a není třeba používat jinou metodu antikoncepce. Při správném užívání kombinovaných orálních kontraceptiv se selhání pohybuje okolo 1 % za
rok. Pokud při užívání dojde k vynechání tablety, nebo jsou tablety užívány nesprávným způsobem, četnost selhání se může zvýšit.

Užívání prvního balení přípravku Bonadea

 Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Přípravek Bonadea začněte užívat první den vašeho cyklu, který je prvním dnem vašeho menstruačního krvácení. Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu. Například začneli krvácení v pátek, užijte tabletu označenou zkratkou pro pátek. Dále pokračujte dalšími dny ve správném pořadí. Takto přípravek Bonadea účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další antikoncepční metodu.

Můžete začít s užíváním také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dnů prvního cyklu.

 Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky, vaginálního kroužku nebo antikoncepční náplasti

Užívání přípravku Bonadea můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení (tzn. že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud Vaše předchozí balení obsahovalo také inaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat přípravek Bonadea den po užití poslední aktivní tablety, (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). S užíváním můžete začít i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání Vaší předchozí pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety Vaší předchozí pilulky). V případě antikoncepční náplasti nebo vaginálního kroužku byste měla začít užívat přípravek Bonadea nejlépe v den jejich odstranění a nejpozději v den, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci. Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu.

 Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze progestagen (minipilulky)

Užívání minipilulek (obsahujích pouze progestagen) můžete kdykoliv ukončit a první tabletu přípravku Bonadea užít následující den v tutéž dobu. Avšak pokud jste měla pohlavní styk, použijte během prvních 7 dní užívání navíc další antikocepční metodu (bariérovou metodu).

 Pokud přecházíte z injekcí, z implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího progestagen (IUD)

Začněte užívat přípravek Bonadea v době, kdy byste měla dostat další injekci nebo v den, kdy je vyjmut implantát nebo tělísko. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání tablet navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

 Po porodu

Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku Bonadea vyčkala až do prvního dne normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání
dříve. Poraďte se se svým lékařem. Pokud kojíte a chcete přípravek Bonadea užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.

 Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu

Poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Bonadea, než jste měla

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více tablet přípravku Bonadea najednou. Užijete-li více tablet najednou, může Vám být nevolno, můžete zvracet nebo se může objevit vaginální krvácení. Zjistíte-li, že přípravek Bonadea požilo dítě, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Bonadea

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu.

 Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost pilulky je zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.

 Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko narušení antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení.

Užívání přípravku Bonadea můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud jste ukončila užívání, protože si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom se pokusit o otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou metodu antikoncepce.

Co dělat když…

…máte zažívací potíže (například zvracení, težší průjem)

Pokud zvracíte, nebo máte průjem, aktivní látky přípravku Bonadea se nemusely zcela vstřebat. Pokud zvracíte za 3–4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný jako v případě, zapomenete-li tabletu užít.

Postupujte podle pokynů pro případ vynechání tablety. Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře.

…chcete-li oddálit krvácení

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího balení přípravku Bonadea ihned po využívání stávajícího balení. V užívání můžete pokračovat, jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude balení prázdné. Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu užívání z druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Z dalšího balení pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.

…chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez užívání tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (např. 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání následujícího balení.

…se objeví neočekávané krvácení

U každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání nepravidelné vaginální krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi jednotlivýni menstruačními krváceními. Je možné, že budete potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí, jakmile si Vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem.

…krvácení se nedostaví

Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste, neměla jste těžší průjem ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání přípravku Bonadea jako obvykle.

Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte lékaře.

Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

Pokud máte jakékoliv další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptete se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bonadea nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, zejména pokud je závažný nebo déletrvající, nebo jestliže pocítíte změnu vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že by mohla být způsobena pilulkou.

Závažné nežádoucí účinky

Závažné reakce spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány v odstavcích: „Pilulka a trombóza/ Pilulka a rakovina“.

Prosím, přečtěte si tyto části příbalové informace pro podrobné informace a v případě nutnosti kontaktujte svého lékaře.

Okamžitě přestaňte užívat tablety a kontaktujte svého lékaře, pokud zjistíte známky možné trombózy, srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice, které se mohou projevit například:

– neobvyklým kašlem;
– silnou bolestí na hrudníku, která se může šířit do levé paže;
– pocitem dechové tísně;
– neobvyklou, silnou nebo déletrvající bolestí hlavy nebo záchvatem migrény;
– částečnou nebo úplnou ztrátou zraku nebo dvojitým viděním;
– poruchou výslovnosti nebo neschopností řeči;
– náhlou změnou sluchu, čichových vjemů nebo chuti;
– závratí nebo mdlobou;
– slabostí nebo pocitem necitlivosti jakékoliv části vašeho těla;
– silnou bolestí břicha;
– silnou bolestí nebo otokem některé dolní končetiny.

Pokud se u Vás objeví příznaky angioedému, jako je:

– otok obličeje, jazyka a/nebo jícnu;
– problémy s polykáním;
– kopřivka spojená s problémy s dýcháním.

Navštivte svého lékaře ihned jakmile to bude možné pokud:

 zpozorujete jakékoliv změny vašeho zdravotního stavu, zejména ty které jsou popsány v této příbalové informaci (viz. také „ Kdy byste přípravek Bonadea užívat neměla“ a „ Dříve než začnete přípravek Bonadea užívat“). Nezapoměňte údaje, týkající se vašich přímýchpříbuzných;
 pocítíte bulku v prsu;
 máte zkušenost s neobvykle silným vaginálním krvácením;
 zapoměla jste užít tablety v prvním týdnu užívání nového balení a měla jste pohlavní styk v předchozích 7 dnech.

Výše uvedené příznaky jsou popsány a vysvětleny mnohem detailněji v jiných částech této příbalové informace.

Další možné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly popsány uživatelkami pilulek, i když nemusely být způsobeny danou pilulkou. Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout, zejména v několika prvních měsících užívání a obvykle se časem zmírňují.

V průběhu léčby přípravkem Bonadea byly pozorovány tyto nežádoucí účinky.

časté: objeví se u 1 až 10 uživatelek ze 100

nevolnost, bolesti břicha
zvýšení hmotnosti
bolesti hlavy
depresivní nálada, změny nálady
bolest prsů, napětí prsů

méně časté: objeví se u 1 až 10 uživatelek z 1 000

zvracení, průjem
zadržování tekutin
migréna
snížení libida
zvětšení prsů
vyrážka, kopřivka

vzácné: objeví se u 1 až 10 uživatelek z 10 000

zhoršená snášenlivost kontaktních čoček
přecitlivělost (imunitního systému)
snížení hmotnosti
zvýšení libida
poševní výtok, sekrece z prsů
další kožní poruchy (erythema nodosum, erythema multiforme)

Pokud máte vrozený angioedém, mohou užívané estrogeny vyvolat jeho příznaky (viz. také „Zvláštní opatření při užívání přípravku Bonadea“).

Pokud zpozorujete nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, informujte o tom lékaře nebo lékarníka.

5. Jak přípravek Bonadea uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Přípravek Bonadea nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru nebo krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Bonadea obsahuje

– Léčivou látkou je Dienogestum 2,00 mg a Ethinylestradiolum 0,03 mg v jedné tabletě.

– Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

Monohydrát laktózy,
Kukuřičný škrob,
Povidon,
Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),
Magnesium-stearát.

Potah tablety:

Potahová soustava aquapolish 014.17 bílá.
Hypromelosa (E464).
Hyprolosa (E463).
Mastek (E553b).
Hydrogenovaný bavlníkový olej.
Oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Bonadea vypadá a co obsahuje toto balení

Bonadea potahované tablety, jsou kulaté bílé lesklé potahované tablety , zabalené v blistru z PVC/PVDC fólie pokryté hliníkovou fólií.

Velikost balení: 1 x 21 potahovaných tablet

3 x 21 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika
Výrobce
Haupt Pharma Münster GmbH, Münster, Německo
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika
Léčivý přípravek je zaregistrován v těchto státech EHP pod následujícími jmény:
Bulharsko БОНАДЕА 2mg / 0.030 mg, филмирани таблетки
Maďarsko BONADEA 2 mg / 0.030 mg filmtabletta
Litva Zenadea 2 mg /0.03 mg plėvele dengtos tabletės
Lotyšsko Zenadea 2 mg / 0,030 mg apvalkotās tabletes
Polsko BONADEA
Rumunsko ZENADEA 2 mg / 0,030 mg comprimate filmate
Slovenská
republika
ZENADEA 2 mg / 0.030 mg Filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.3.2013