Antikoncepce Mistra – příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls59932/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Mistra 2 mg/0,03 mg potahované tablety

Dienogestum a ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Mistra a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mistra užívat
3. Jak se přípravek Mistra užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Mistra uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Mistra a k čemu se používá

Přípravek Mistra je kombinovaný perorální antikoncepční přípravek, jeden ze skupiny přípravků nazývaných také antikoncepční tablety, pilulky. Každá tableta obsahuje dva druhy ženských hormonů: estrogen ethinylestradiol a progestogen dienogest.

Kombinované antikoncepční tablety Vás chrání před otěhotněním trojím způsobem.

1. vaječníky přestanou každý měsíc uvolňovat vajíčko (ovulace);
2. zahustí tekutinu kolem děložního hrdla tak, že spermatu ztíží možnost proniknout k vajíčku;
3. změní výstelku dělohy a omezí tak její schopnost přijmout oplodněné vajíčko.

Přípravek Mistra patří vzhledem k nízkému obsahu hormonů do skupiny léků nazývaných „minipilulky“, vzhledem k obsahu dvou druhů hormonů mezi „kombinované tablety“ a vzhledem ke stejnému složení všech tablet mezi monofázické perorální antikoncepční přípravky.

Přípravek Mistra zmírňuje u žen výskyt pupínků (akné), které jsou způsobeny nadměrným množstvím mužských pohlavních hormonů nazývaných „androgeny“, které se vyskytují u každé ženy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mistra užívat

Obecné poznámky

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přípravku Mistra přerušit nebo za kterých může být spolehlivost antikoncepční tablety (pilulky) snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu (jako je kondom nebo jinou bariérovou metodu). Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Perorální antikoncepce ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Pamatujte na to, že kombinovaná perorální antikoncepce jako je přípravek Mistra Vás nechrání proti pohlavně přenosným chorobám (jako je AIDS). Ochránit Vás může jen kondom.

Neužívejte přípravek Mistra:

 pokud jste alergická na ethinylestradiol, dienogest nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 pokud máte nebo jste měla krevní sraženinu (trombózu) v krevních cévách dolních končetin, plic (embolie) nebo v jiných orgánech (viz také „Přípravek Mistra a trombóza“);
 pokud máte nebo jste v minulosti prodělala srdeční nebo cévní mozkovou příhodu (viz také „Přípravek Mistra a trombóza“);
 pokud jste Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných měli někdy takové zdravotní problémy, které vedly ke zvýšení rizika vzniku krevních sraženin;
 pokud máte nebo jste v minulosti prodělala nemoc, která by mohla být předzvěstí srdeční příhody (jako je angina pectoris, která vyvolává prudkou bolest v hrudi) nebo cévní mozkové příhody (jako je přechodná malá mozková příhoda bez dalších následků);
 pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) s poškozením krevních cév;
 pokud máte významně zvýšený krevní tlak;
 pokud máte vysoké hladiny tuků (lipidů) v krvi;
 pokud máte vrozenou nebo získanou predispozici k venózní nebo arteriální trombóze jako například je aktivovaný protein C (APC) rezistence, antitrombin-III-deficience, protein C deficience, protein S deficience, hyperhomocysteinemie, antifosfolipidové protilátky (anticardiolipinové protilátky, lupus anticoagulant);
 pokud máte nebo jste měla závažné onemocnění jater, zežloutnutí kůže (žloutenku). Žloutenka nebo svědění celého těla mohou být příznaky onemocnění jater.
 pokud máte nebo jste měla nádor na játrech;
 pokud máte nebo jste měla rakovinu prsu nebo jiný typ rakoviny, například rakovinu vaječníku, děložního hrdla nebo dělohy;
 pokud máte neobvyklé poševní krvácení;
 pokud máte nebo jste někdy měla migrénu s poruchami vnímání, cítění nebo hybnosti.

Pokud se u Vás vyskytne některý z výše uvedených stavů během užívání přípravku Mistra, neužívejte další antikoncepční tablety a neprodleně kontaktujte svého lékaře. Mezitím používejte jinou, nehormonální metodu antikoncepce. Viz také“ Než začnete užívat přípravek Mistra“).

Než začnete užívat přípravek Mistra, informujte svého lékaře, pokud víte, že trpíte některým z výše uvedených stavů. Váš lékař Vám může doporučit jinou metodu antikoncepce.

Upozornění a opatření

V některých případech může být kombinovaná perorální antikoncepce užívána pouze za přísného lékařského dohledu. Jestliže se u Vás vyskytuje některý z níže uvedených stavů, oznamte to svému lékaři před začátkem užívání přípravku Mistra. Lékař Vám vysvětlí rizikové faktory v následujících situacích:

 máte-li cukrovku (diabetes mellitus),
 trpíte-li velkou nadváhou (obezitou),
 máte-li velmi vysoký krevní tlak,
 trpíte-li onemocněním srdečních chlopní nebo máte-li poruchy srdečního rytmu,
 máte-li zánět žil (obvykle na dolních končetinách) (tromboflebitida),
 máte-li křečové žíly,
 máte-li Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných zdravotní stav, který zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin,
 trpíte-li migrénou,
 máte-li poruchu hybnosti nazývanou Syndenhamova chorea,
 máte-li Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných poruchu metabolismu tuků (lipidů) v krvi nebo jinou velmi vzácnou poruchu krve,
 trpíte-li onemocněním jater a/nebo máte-li onemocnění žlučníku (zežloutnutí kůže, žlučníkové kameny),
 máte-li Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev),
 máte-li žloutenku nebo svědění celého těla,
 máte-li systémový lupus erythematodes – SLE (zánětlivé onemocnění, které může postihovat mnoho částí těla, včetně kůže, kloubů a vnitřních orgánů),
 máte-li onemocnění krve nazývané hemolyticko-uremický syndrom (onemocnění, kde krevní sraženiny způsobí selhání ledvin)
 máte-li dědičné onemocnění nazývané porfyrie,
 pokud jste měla vyrážku nazývanou herpes gestationis,
 máte-li dědičnou formu hluchoty známou jako otoskleróza,
 máte-li hnědé skvrny na obličeji a těle (chloasma), které se zmírňují, pokud se vyhnete slunění, soláriu a horskému slunci.
 jestliže kouříte: u kuřaček zvyšuje kombinovaná perorální antikoncepce riziko závažných kardiovaskulárních stavů (jako je infarkt myokardu a cévní mozková příhoda); riziko se zvyšuje s věkem a s počtem cigaret, které vykouříte.

Ženám ve věku nad 35 let je třeba důrazně doporučit, aby přestaly kouřit, pokud chtějí kombinovanou perorální antikoncepci (COC) užívat. Pokud žena nepřestane kouřit, je třeba použít jinou metodu antikoncepce, zvláště pokud jsou přítomny současně rizikové faktory.

Pokud se kterýkoli z výše uvedených stavů zhorší nebo se u Vás vyskytne poprvé, informujte o tom neprodleně svého lékaře.

Přípravek Mistra a trombóza

Užívání jakékoli kombinované antikoncepční tablety, včetně přípravku Mistra, zvyšuje pro ženu riziko vzniku krevní sraženiny v žílách (žilní trombózy), ve srovnání s ženami, které žádnou antikoncepční tabletu neužívají.

Riziko krevní sraženiny v žílách u uživatelek kombinovaných antikoncepčních tablet stoupá:

 s věkem;
 pokud máte nadváhu;
 pokud někdo z Vašich přímých příbuzných někdy měl v mladším věku krevní sraženinu (trombózu) v dolních končetinách, plicích (plicní embolie) nebo v jiných orgánech;
 pokud musíte podstoupit operaci, pokud jste prodělala vážnější úraz nebo pokud jste po delší dobu nepohyblivá. Je důležité, abyste předem sdělila lékaři, že užíváte přípravek Mistra, protože může být nutné, abyste přerušila jeho užívání. Lékař Vám poradí, kdy můžete přípravek Mistra znovu začít užívat. To je obvykle za dva týdny poté, kdy jste schopná se opět normálně pohybovat.

Riziko vzniku krevní sraženiny se s užíváním antikoncepčních tablet zvyšuje.

– Ze 100 000 žen, které neužívají antikoncepční tablety a nejsou těhotné, může mít krevní sraženinu 5-10 za rok.
– Ze 100 000 žen, které užívají antikoncepční tablety jako je přípravek Mistra, může mít krevní sraženinu 20-40 za rok, přesný údaj není známý.
– Ze 100 000 žen, které jsou těhotné, může mít krevní sraženinu asi 60 za rok.

Krevní sraženiny vzniklé v žílách mohou cestovat do plic a mohou ucpat krevní cévy (nazývají se plicní embolus, vmetek). Vznik krevních sraženin v žílách může být v 1-2 % smrtelný. Užívání kombinované antikoncepční tablety je spojeno se zvýšením rizika krevní sraženiny v tepnách (arteriální trombózy), například v krevních cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice, cévní mozková příhoda).

Riziko vzniku krevní sraženiny v tepně u uživatelek kombinované antikoncepční tablety stoupá:

 pokud kouříte. Jestliže užíváte přípravek Mistra, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li starší než 35 let.
 s věkem;
 pokud máte vysoké hladiny cholesterolu nebo triglyceridů v krvi;
 pokud máte nadváhu;
 pokud jste někdy měla Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných v mladém věku srdeční záchvat nebo mrtvici (cévní mozkovou příhodu);
 pokud máte vysoký krevní tlak;
 pokud trpíte migrénou;
 pokud máte potíže se srdcem (postižení srdečních chlopní nebo poruchu srdečního rytmu).

Přestaňte užívat přípravek Mistra a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky možné krevní sraženiny (trombózy), jako je:
 silná bolest a/nebo otok jedné dolní končetiny;
 náhlá silná bolest na hrudníku, která se může šířit do levé paže;
 náhle vzniklý pocit dechové tísně;
 náhlý záchvat kašle bez zjevné příčiny;
 neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény;
 částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění;
 porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči;
 závrať nebo mdloba;
 křeče;
 slabost nebo nezvyklý pocit nebo necitlivost některé části těla;
 pohybové poruchy
 silná bolest břicha (známá jako „akutní břicho“).

Přípravek Mistra a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinované antikoncepční tablety, ale není známo, zda je toto opravdu způsobeno léčbou. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinované antikoncepční tablety proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsa a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého lékaře.

V ojedinělých případech byly u uživatelek antikoncepčních tablet pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte silnou, nezvyklou bolest břicha, kontaktujte lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Mistra

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou zabránit působení antikoncepčních tablet, tj. snížit antikoncepční účinek.

Příznakem snížené účinnosti může být výskyt intermestruačního krvácení. Mezi tyto léky patří například:

 léčiva používaná k léčbě epilepsie (jako je fenytoin, fenobarbital, primidon, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramát a felbamát),
 rifampicin (k léčbě tuberkulózy),
 antibiotika užívaná k léčbě některých infekcí (jako je ampicilin, tetracyklin, griseofulvin),
 ritonavir, rifabutin, efavirenz, neviparin, nelvinafir.
 rostlinný přípravek třezalka tečkovaná (hypericum perforatum).

Přípravek Mistra může snížit účinnost jiných léků, například léků obsahujících cyklosporin nebo antiepileptika lamotriginu (to může vést ke zvýšení frekvence výskytu křečí).

Před předepsáním jakéhokoli léku, řekněte lékaři (zubnímu lékaři), že užíváte přípravek Mistra. Váš lékař nebo zubní lékař Vám mohou sdělit, zda je třeba užít další antikoncepční opatření a na jak dlouho.

Pokud užíváte některý z výše uvedených léků krátkodobě, měla byste užívat další antikoncepční metodu (např. kondom) po dobu užívání léku a dalších 7 dní po jeho vysazení. U žen léčených rifampicinem by měla být bariérová metoda užívána navíc ke kombinované perorální antikoncepci po dobu podávání rifampicinu a ještě dalších 28 dní po jeho ukončení. Jestliže současné užívání léčivého přípravku přesáhne doužívání tablet přípravku Mistra v daném blistru, má být užívání
dalšího balení přípravku Mistra započato bez obvyklého intervalu bez užívání tablet. Pokud dlouhodobě užíváte přípravky, které indukují jaterní enzymy, promluvte si se svým lékařem, protože přípravek Mistra pro Vás nemusí být vhodný. (Přečtěte si také příbalové informace těchto léků.) V některých případech může být nezbytné zvolit nehormonální antikoncepční metodu.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, neužívejte přípravek Mistra. Pokud otěhotníte nebo pokud se domníváte, že můžete být těhotná, přestaňte užívat přípravek Mistra a neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Kojení

Užívání přípravku Mistra během kojení může vést ke snížení objemu mléka a ke změně jeho složení. Malé množství antikoncepčních stroidů a/nebo jejich metabolitů může být vylučováno do mléka. Toto množství může mít účinky na dítě. Proto se přípravek Mistra nemá během kojení užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Mistra nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Mistra obsahuje 47,66 mg monohydrátu laktosy.

Tento léčivý přípravek obsahuje 47,66 mg monohydrátu laktosy v jedné potahované tabletě. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Mistra užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem.

Balení je navrženo tak, aby Vám pomohlo pamatovat na užití tablet.

Balení (blistr) obsahuje 21 tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být užita. Pokud začínáte užívat tablety například ve středu, užijte tabletu označenou „St“. Sledujte směr šipek na blistru dokud nevyužíváte všechny tablety.

Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, zapijte ji potřebným množstvím tekutiny. Sledujte pořadí tablet označené na blistru. Je třeba užívat jednu tabletu denně, dokud nevyužíváte všech 21 tablet v balení. Pak následuje 7 dní, kdy tablety užívat nebudete. Během těchto 7 dní bez užívání tablet, se obvykle 2. nebo 3. den dostaví menstruaci podobné krvácení z vysazení tablet, tj. menstruace, perioda.

Užívání z dalšího balení začněte 8.den (po 7 dnech bez užívání tablet) – a to i tehdy, pokud krvácení ještě nepřestalo. Pokud budete přípravek Mistra užívat správně, budete načínat nové balení vždy ve stejný den v týdnu a krvácení z vysazení bude začínat každý měsíc ve stejný den v týdnu.

Pokud budete užívat antikoncepční tablety správně, antikoncepční ochrana bude ihned působit.

Užívání prvního balení

Pokud jste v minulém měsíci žádnou perorální antikoncepci neužívala

Užijte první tabletu první den menstruace. Je to první den Vašeho cyklu – den, kdy začíná krvácení.

Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu.

Pokud přecházíte z jiné kombinované hormonální antikoncepce (kombinovaná perorální antikoncepce (COC), vaginální kroužek nebo transdermální náplast):

Začněte užívat přípravek Mistra v den následující po užití poslední antikoncepční tablety Vaší předchozí antikoncepce, nejpozději v den po intervalu bez užívání tablet předchozích antikoncepčních tablet.

Při přechodu z vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti se řiďte radami lékaře.

Pokud Vám není postup jasný nebo máte další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Přechod z metody obsahující jen progestogen (antikoncepční tablety obsahující jen progestogen nebo minipilulky, injekce, implantát nebo nitroděložní systém uvolňující progestogen- IUS) Z antikoncepčních tablet obsahujících jen progestogen můžete přejít na přípravek Mistra kdykoli a začít užívat přípravek Mistra následující den v obvyklou dobu; z implantátu nebo IUS v den jejich odstranění; z injekční metody v den, kdy má být aplikována další injekce, ale ve všech těchto případech musíte po dobu prvních 7mi dnů užívání přípravku Mistra užít ještě další preventivní antikoncepční opatření (například kondom).

Užití po potratu v prvních třech měsících těhotenství

Řiďte se radou svého lékaře.

Užití po porodu nebo potratu během druhých tří měsíců těhotenství

Po porodu nebo potratu ve druhém trimestru můžete začít užívat přípravek Mistra mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete užívat po 28. dnu, použijte prvních sedm dní užívání přípravku Mistra bariérovou metodu (například kondom). Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste začala užívat (znovu začala užívat) přípravek Mistra, ujistěte se, že nejste těhotná nebo vyčkejte do příští menstruace.

Pokud si nejste jistá, kdy máte začít, poraďte se se svým lékařem.

Pokud kojíte, můžete začít užívat přípravek Mistra jen na doporučení svého lékaře.

Máte-li pocit, že je účinek přípravku Mistra příliš slabý nebo příliš silný, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste užila více přípravku Mistra, než jste měla

O předávkování přípravkem Mistra nejsou dostupné žádné údaje. Akutní toxicita při perorálním předávkování ostatních kombinovaných perorálních antikoncepčních přípravků u dospělých a dětí je nízká. Příznaky, které se mohou v tomto případě vyskytnout, jsou nevolnost, zvracení a u mladých dívek slabé poševní krvácení.

Obecně není třeba žádná zvláštní léčba, v případě nutnosti je léčba symptomatická. Pokud zjistíte, že dítě užilo více než jednu tabletu, obraťte se na lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Mistra

Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít

Jste stále chráněna před otěhotněním, pokud užijete zapomenutou tabletu, jakmile se opomenutí uvědomíte a další tablety budete užívat v obvyklou dobu. Může to znamenat užití dvou tablet v jednom dni.

Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít

Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, může být ochrana proti otěhotnění snížena. Riziko otěhotnění je vyšší, pokud jste zapomněla užít tabletu na začátku balení nebo před ukončením užívání z daného balení.

V tomto případě se řiďte následujícími pravidly.

Pokud jste zapomněla užít více než jednu tabletu

Pokud jste zapomněla užít více než jednu tabletu, požádejte o radu lékaře. Pamatujte, prosím, na to, že Vaše ochrana před otěhotněním je narušena.

Co je třeba udělat, pokud jste zapomněla užít tabletu v prvním týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte také bariérovou metodu antikoncepce, jako je kondom. Pokud jste měla pohlavní styk v době 7 dní před vynecháním tablety, je třeba vzít úvahu, že jste mohla otěhotnět. Neprodleně kontaktujte svého lékaře pro radu.

Co je třeba udělat, pokud jste zapomněla užít tabletu ve druhém týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Za předpokladu, že jste v 7 dnech přecházejících zapomenutí tablety užívala tablety správně, není třeba používat další antikoncepční opatření.

Co je třeba udělat, pokud jste zapomněla užít tabletu ve třetím týdnu

Za předpokladu, že jste v 7 dnech přecházejících zapomenutí první tablety užívala všechny tablety správně a budete se řídit jednou z následujících možností, nemusíte používat další antikoncepční opatření.

1. Užijte poslední zapomenutou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat hned po užití poslední tablety z balení současného, takže mezi dvěma baleními nebude žádný interval bez užívání tablet. V tomto případě budete mít krvácení z vysazení (menstruaci) pravděpodobně až po využívání druhého balení, ale v době užívání tablet se může objevit špinění nebo intermenstruační krvácení.

2. Můžete také ukončit užívání tablet ze současného balení. V tomto případě zahajte interval 7 dní bez užívání tablet včetně dní, kdy jste tablety zapomněla užít. Poté pokračujte v užívání tablet z dalšího balení. Pokud chcete začít užívat tablety z nového balení v obvyklý den v týdnu, můžete interval bez užívání tablet zkrátit na méně než 7 dní.

Pokud jste zapomněla užít tablety a během prvního normálního intervalu bez užívání tablet se neobjeví krvácení z vysazení, je třeba vzít v úvahu možnost otěhotnění. V tomto případě kontaktujte lékaře, než začnete užívat tablety z dalšího balení.

Co dělat v případě žaludeční nevolnosti

Pokud jste zvracela nebo měla průjem během 3 – 4 hodin po užití tablety, léčivé látky z tablety nemusí být Vaším tělem zcela vstřebány. V tomto případě je třeba postupovat jako při zapomenutí tablet, jak je popsáno výše. Užijte novou tabletu co nejdříve, ale ne později než do 12 hodin. Pokud uplynulo
více než 12 hodin, řiďte se instrukcemi uvedenými v bodě „Pokud jste zapomněla užít přípravek Mistra“.

Co dělat v případě, že chcete oddálit menstruaci

Pokud chcete oddálit nástup menstruačního krvácení, začněte užívat tablety přípravku Mistra z druhého balení ihned po ukončení užívání tablet z balení současného, bez přestávky mezi baleními.

Můžete užít tolik tablet z tohoto dalšího balení, kolik potřebujete, až do využívání všech tablet z druhého balení. Během užívání tablet z druhého balení může nastat intermenstruační krvácení nebo špinění. V pravidelném užívání přípravku Mistra pokračujte po obvyklém 7midenním intervalu bez užívání tablet.

Co dělat v případě, že chcete přesunout menstruaci na jiný den

Pokud užíváte přípravek Mistra správně, budete mít menstruaci vždy stejný den v týdnu. Jestliže chcete posunout menstruační krvácení na jiný den v týdnu, než je obvyklé při současném užívání tablet, můžete zkrátit (ale nikdy ne prodloužit) nejbližší interval bez užívání tablet o potřebný počet dní. Například pokud menstruace obvykle začíná v pátek a Vy ji chcete posunout na úterý (tj. o tři dny dříve), musíte začít užívat další balení přípravku Mistra o 3 dny dříve. Čím kratší bude interval bez užívání tablet, tím je vyšší pravděpodobnost, že nebudete mít krvácení z vysazení v době bez užívání tablet a že budete mít intermenstruační krvácení nebo špinění během užívání tablet ze druhého balení.

Pokud máte krvácení mezi menstruacemi (periodami)

Malé množství žen má při užívání antikoncepčních tablet slabé intermenstruační krvácení nebo špinění, zvláště během několika prvních měsíců užívání. Obvykle se toho nemusíte obávat a problém během jednoho až dvou dnů přestane. Může být třeba použít menstruační vložky nebo tampony, ale užívejte nadále tablety jako obvykle a problém vymizí po využívání několika prvních balení.

Pokud se krvácení stále vrací, obtěžuje Vás nebo trvá dlouho, promluvte si se svým lékařem.

Pokud se nedostaví menstruace

Pokud jste antikoncepční tablety užívala správně, neměla jste žaludeční obtíže ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání přípravku Mistra jako obvykle. Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dvakrát za sebou, můžete být těhotná. Ihned kontaktujte svého lékaře. V užívání tablet pokračujte jen po provedení těhotenského testu a po poradě s lékařem.

Pokud jste přestala užívat přípravek Mistra

Přípravek Mistra můžete přestat užívat kdykoli chcete. Pokud nechcete ihned otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pro rozdělení výskytu nežádoucích účinků bylo použito následující pravidlo:

Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10
Časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10
Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100
Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000
Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit.

Užívání kombinované perorální antikoncepce (COC) zvyšuje riziko vzniku tepenného a žilního tromboembolismu (např. žilní tromboza, plicní embolie, cévní mozková příhoda mrtvice, srdeční infarkt). Toto riziko se zvyšuje v případě kouření, vysokého krevního tlaku, při poruchách srážlivosti krve, při metabolických poruchách, při varikózních žilách (křečových žilách), při pozdním stadiu flebitidy a trombózy (viz také bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mistra užívat“).

Závažné nežádoucí účinky

U některých žen se vyskytly závažné reakce na antikoncepční tablety. Tyto nežádoucí účinky jsou uvedeny v bodě „Upozornění a opatření“. V případě potřeby kontaktujte svého lékaře.

Další možné nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout v souvislosti s užíváním přípravku Mistra, jsou uvedeny níže dle četnosti výskytu. Jsou to nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích (celkem u 3590 žen) s kombinací ethinylestradiol-dienogest, kde byl příčinný vztah označen jako
pravděpodobný. Vzhledem k tomu, že všechny nežádoucí účinky se vyskytly s četností méně než 1/10, nebyl žádný z nich ohodnocen jako velmi „velmi častý“.

Z klinických studií s kombinací ethinylestradiol-dienogest byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 uživatelek ze 100): bolest hlavy, bolest břicha, bolest prsou, citlivost prsou.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 uživatelek z 1000): migréna, nervozita, nevolnost, zvracení, infekce močového systému, akné, kožní vyrážka, hnědé zbarvení obličeje (chloasma), přecitlivělost, kožní reakce, vypadávání vlasů, zvýšená chuť k jídlu, poševní poruchy (plísňové infekce pochvy,  poševní infekce), zvýšení nebo snížení krevního tlaku, varikózní žíly (křečové žíly), únava/nevolnost, zvýšení tělesné hmotnosti, otok končetin (edém), poruchy menstruačního krvácení, bolestivá menstruace, zvětšení prsou, ovariální cysty, bolestivý pohlavní styk, změny poševní sekrece, poruchy nálady (včetně deprese).

Vzácné nežádoucí účinky: (postihují 1 až 10 uživatelek z 10 000): anémie, rychlá srdeční frekvence, poruchy vidění, zánět oka, astma, zánět průdušnice, zánět jedné z paranazálních dutin (vedlejších nosních dutin), poruchy sluchu, průjem, poruchy kůže, zvýšený růst ochlupení a jiné mužské sekundární pohlavní znaky u žen (virilismus), svědění, snížení chuti k jídlu, žilní poruchy (zánět povrchových žil, krevní sraženiny v žilách – trombóza), hematomy (modřiny), plicní embolie (vmetek), poruchy toku krve v tepnách a žilách, příznaky podobné chřipce, alergické reakce, zánět prsou, fibrocystické změny v prsou, výtok z prsou, benigní nádory svaloviny dělohy, zánět dělohy a vejcovodů, menstruační poruchy, anorexie, agresivita, změny sexuální touhy, apatie.

U žen užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci byly hlášeny následující závažné účinky, které jsou také uvedeny v bodě „Upozornění a opatření“:

 Krevní sraženiny;
 Vysoký krevní tlak;
 Nádory jater;
 Hnědé skvrny na obličeji a těle (chloasma;)
 Zhoršení některých stavů v souvislosti s užíváním kombinované hormonální antikoncepce, příčinná souvislost není zcela objasněna:

Crohnova choroba,
ulcerózní kolitida,
porfyrie,
systémový lupus erythematodes,
herpes gestationis,
Syndenhamova chorea,
hemolyticko-uremický syndrom,
cholestatická žloutenka.

Frekvence výskytu diagnózy rakoviny prsu je u žen užívajících perorální antikoncepci mírně zvýšena. Vzhledem k tomu, že je rakovina prsu u žen do 40 let vzácná, je počet případů navíc malý v porovnání s celkovým rizikem vzniku rakoviny prsu.

Vliv na vznik rakoviny prsu

Rakovina prsu je nádor závislý na hormonech. Změnou hormonálního prostředí (např. užíváním hormonální antikoncepce) se může zvýšit vnímavost prsní žlázy k jiným faktorům, tj. k rozvoji rakoviny prsu. Epidemiologické studie naznačují možný příčinný vztah mezi dlouhodobým užíváním perorální hormonální antikoncepce od mladého věku a rozvoje rakoviny prsu ve středním věku.

Nicméně, perorální hormonální antikoncepce je jen jeden z mnoha potenciálních rizikových faktorů.

Další informace najdete v bodech „Neužívejte přípravek Mistra a „Upozornění a opatření “.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Mistra uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Mistra obsahuje

Léčivými látkami jsou dienogestum a ethinylestradiolum.
Jedna tableta obsahuje 2 mg dienogestu a 0,03 mg Ethinylestradiolu.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety:
Monohydrát laktosy
Kukuřičný škrob
Hypromelosa 2910
Mastek
Draselná sůl polakrilinu
Magnesium-stearát
Potahová vrstva tablety:
Polyvinylalkohol
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 3350
Mastek

Jak přípravek Mistra vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, průměr přibližně 5,5 mm. Na jedné straně označené “G53”, druhá strana bez označení.

Přípravek Mistra 2 mg/0,03 mg potahované tablety je balen v bílých PVC/PE/PVDC/Al blistrech.

Blistry jsou baleny v papírové krabičce. V každé krabičce je příbalová informace a etui pouzdro.

Velikosti balení:

21 potahovaných tablet
3×21 potahovaných tablet
6×21 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21,
1103 Budapešť.
Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Maďarsko Mistral
Bulharsko Sibilla
Česká republika Mistra
Litva SIBILLA
Lotyšsko Sibilla
Estonsko SIBILLA
Polsko Sibilla
Rumunsko Sibilla
Slovenská republika Mistra

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
11.4.2012