Antikoncepce Velmari – příbalový leták

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls94249/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Velmari 3 mg/0,02 mg, potahované tablety

Ethinylestradiolum/Drospirenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo sestry. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Velmari a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Velmari užívat Neužívejte Velmari Zvláštní opatrnosti při použití Velmari je zapotřebí Velmari a žilní a arteriální trombóza Velmari a rakovina Krvácení mezi periodami Co dělat, když se krvácení nevyskytne během dnů s placebem Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Velmari s jídlem a pitím Laboratorní testy Těhotenství Kojení Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Velmari obsahuje laktózu
3. Jak se Velmari užívá Příprava blistru Kdy můžete začít s prvním balením? Jestliže jste užila více Velmari, než jste měla Jestliže jste zapomněla užít Velmari Co mám dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu? Oddálení krvácení: co bych měla vědět? Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co bych měla vědět? Jestliže chcete přestat užívat Velmari
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Velmari uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Velmari a k čemu se používá

Velmari je antikoncepční tabletka a používá se k zabránění těhotenství. Každá z 24 růžových tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou to drospirenon a ethinylestradiol. Čtyři bílé tablety neobsahují léčivé složky a nazývají se tablety placeba. Antikoncepční tablety, které obsahují dva hormony, se nazývají “kombinované” tablety.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Velmari užívat

Obecné informace

Než začnete užívat Velmari, lékař vám položí několik otázek týkajících se vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu vašich blízkých příbuzných. Lékař vám také změří krevní tlak a může provést ještě další vyšetření, v závislosti na vaší osobní situaci.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání Velmari přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost Velmari snížena.

V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, tak zvanou bariérovou metodu.

Nepoužívejte metodu neplodných dnů nebo měření bazální teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože Velmari upravuje měsíční změny tělesné teploty a cervikálního hlenu.

Velmari podobně jako jiná hormonální kontraceptiva nechrání proti infekci HIV (AIDS) ani jiným pohlavně přenosným infekcím.

Neužívejte Velmari

pokud máte (nebo jste měla v minulosti) krevní sraženiny (trombózu) v cévách dolních končetin, plic (embolie) nebo jiných orgánů, pokud máte (nebo jste měla v minulosti) srdeční záchvat nebo mrtvici, pokud máte (nebo jste měla v minulosti) onemocnění, které by mohlo být předzvěstí srdečního záchvatu (například angina pectoris, která způsobuje silné bolesti na hrudníku) nebo mrtvice (například přechodná lehká mrtvice bez následků), pokud máte závažné onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku trombózy v tepnách. Toto se týká následujících stavů: diabetes s poškozenými krevními cévami, velmi vysoký krevní tlak, výrazně zvýšená hladina krevních tuků (cholesterol nebo triglyceridy), pokud máte poruchy krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C), pokud máte (nebo jste měla) zvláštní formu migrény (s tak zvanými fokálními nervovými příznaky), pokud máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitis), pokud máte nebo jste v minulosti měla onemocnění jater a jaterní funkce ještě nejsou v normě, pokud vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin), pokud máte nebo jste měla nádor jater, pokud máte nebo jste měla rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni existuje podezření, pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna, pokud jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na některou jinou složku tohoto přípravku (viz bod 6). Přecitlivělost se může projevit svěděním, vyrážkou nebo otoky.

Zvláštní opatrnosti při použití Velmari je zapotřebí

V některých situacích můžete potřebovat při užívání Velmari nebo jiné kombinované antikoncepce zvláštní péči, pak je nutné, aby vás lékař pravidelně kontroloval. Pokud se vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, musíte informovat svého lékaře ještě před začátkem užívání Velmari. Také se musíte poradit s lékařem, jestliže se u vás během užívávání Velmari vyskytne (nebo se zhorší) některý z dále vyjmenovaných stavů:

někdo z vašich přímých příbuzných má nebo měl rakovinu prsu máte onemocnění jater nebo žlučníku máte diabetes(cukrovku) trpíte depresí máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev) máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – krevní porucha, která způsobuje poškození ledvin) máte srpkovitou anémii (vrozené onemocnění červených krvinek) trpíte epilepsií (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky) máte systémový lupus erythematodes (SLE – onemocnění imunitního systému) máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů, například porucha sluchu, porfyrie (krevní choroba), těhotenský herpes (kožní puchýřkovité onemocnění během těhotenství), Sydenhamova chorea (nervové onemocnění projevující se nečekanými pohyby těla) máte nebo jste měla chloasma (žluto-hnědavé pigmentové skvrny na kůži, zvané těhotenské skvrny, zvláště v obličeji). Pokud ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření. Pokud máte vrozený angioedém,přípravky obsahující estrogeny mohou navodit nebo zhoršit příznaky angioedému. Jestliže se u vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, okamžitě musíte navštívit lékaře.

Velmari a žilní a arteriální trombóza

Užívání kombinovaných pilulek, včetně přípravku Velmari zvyšuje u užívající ženy riziko rozvoje žilní trombózy ve srovnání s ženami, které žádné antikoncepční tablety neužívají.

Riziko žilní trombózy u uživatelek kombinovaných antikoncepčních pilulek stoupá:

s věkem, jestliže máte nadváhu, pokud někdo z vašich přímých příbuzných měl v mladším věku krevní sraženiny v nohách, plicích (plicní embólie) nebo jiných orgánech, pokud musíte podstoupit závažnou operaci, musíte být delší dobu upoutána na lůžko, nebo pokud jste prodělala vážnější úraz Je důležité, abyste předem informovala svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Velmari, protože jeho užívání bude pravděpodobně třeba přerušit. Váš lékař vám sdělí, kdy můžete přípravek Velmari začít znovu užívat. Obvykle to bývá za dva týdny potom,,co se opět postavíte na nohy.

Pokud užíváte kombinované pilulky, stoupá u vás riziko vzniku trombózy.

– Ze 100 000 žen, které neužívají antikoncepční tablety a nejsou těhotné, se trombóza vyskytne přibližně u 5-10 ročně.
– Ze100 000 žen, které užívají antikoncepční tablety jako je Velmari, se trombóza může vyskytnout přibližně u 30-40 ročně, přesný počet ale není znám.
– Ze 100 000 žen, které jsou těhotné, se trombóza vyskytne přibližně u 60 ročně.

Krevní sraženina v žílách může cestovat až do plic a tam ucpat krevní cévu (tento stav se nazývá plicní embólie). Vznik krevních sraženin v cévách může být fatální v 1-2% případů.

Úroveň rizika se může měnit podle typu přípravku, který užíváte. Poraďte se s lékařem o vhodných variantách.

Užívání kombinované pilulky je spojeno se zvýšením rizika arteriální trombózy (uzavření tepny sraženinou), například v krevních cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice).

Riziko rozvoje arteriální trombózy u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:

jestliže kouříte. Jestliže užíváte Velmari, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li starší než 35 let. jestliže máte zvýšené množství tuku v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů), jestliže máte nadváhu, jestliže jeden z členů Vaší rodiny dostal srdeční záchvat či mrtvici v mladém věku, jestliže máte vysoký krevní tlak, jestliže máte migrénu, jestliže máte obtíže se srdcem (chlopenní vada, změny srdečního rytmu).

Přestaňte užívat Velmari a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u vás náhle objeví příznaky možné trombózy, jako je např:

velmi silná bolest a/nebo zánět jedné z Vašich nohou intenzivní a náhlá bolest v hrudníku, která může dosahovat do Vaší levé ruky, náhlé dýchací obtíže, náhlý kašel bez zřejmé příčiny, neobvyklá, intenzivní či dlouhotrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrén, částečná či úplná ztráta vidění nebo dvojí vidění, obtíže s mluvou či neschopnost hovořit, závrať nebo omdlévání, slabost, divný pocit nebo necitlivost jakékoliv části Vašeho těla.

Velmari a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinovanou pilulku, ale není známo, zda je toto opravdu způsobeno přípravkem. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinovanou pilulku proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá.

Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsa a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého lékaře.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte silnou, nezvyklou bolest břicha, okamžitě kontaktujte lékaře.

Krvácení mezi periodami

Během prvních měsíců užívání Velmari můžete mít neočekávané krvácení (krvácení mimo placebový interval). Pokud se s takovým krvácením setkáte za více než po několika měsících nebo začne po několika měsících, Váš lékař musí zjistí příčinu.

Co mám dělat, pokud nebudu mít menstruaci v době, kdy užívám placebo?

Budete-li užívat všechny růžové tablety správně, nezvracela jste ani jste neměla závažný průjem a neužíváte žádné jiné léky, je vysoce nepravděpodobné, že jste těhotná.

Pokud nebudete mít dvě menstruace po sobě, mohla byste být těhotná. Ihned se spojte se svým lékařem. Nezačněte užívat další balení, dokud nebudete mít jistotu, že nejste těhotná.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Vždy informujte lékaře, který vám Velmari předepisuje, o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také informujte každého lékaře nebo zubního lékaře, který vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který vám lék vydává), že užíváte Velmari. Mohou vám poradit, zda potřebujete používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

Některé léky mohou způsobit, že má Velmari nižší antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi ně patří léky k léčbě:

o epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin)
o tuberkulózy (například rifampicin)
o HIV infekce (ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako je např. grisoefulvin, penicilin, tetracylin)
o vysoký krevní tlak v plicních cévách (bosentan)
o rostlinnými přípravky obsahující třezalku tečkovanou Velmari může ovlivnit účinek jiných léků, například:
o léky obsahující cyklosporin
o antiepileptický lamotrigin (souběžné užívání může vést ke zvyšující se frekvenci záchvatů)

Poraďte se se svým lékařem, nebo s lékárníkem předtím, než začnete užívat jakékoliv léky.

Užívání Velmari s jídlem a pitím

Přípravek Velmari může být užíván s jídlem nebo bez jídla, s trochou vody, je-li potřeba.

Laboratorní testy

Jestliže potřebujete krevní testy, oznamte svému lékaři nebo laboratornímu personálu, že užíváte antikoncepční tabletku, protože perorální kontraceptiva mohou ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství

Jestliže jste těhotná, nesmíte Velmari užívat. Jestliže otěhotníte během užívání přípravku Velmari, přestaňte jej okamžitě užívat a obraťte se na svého lékaře. Jestliže chcete otěhotnět, můžete přestat přípravek Velmari užívat kdykoliv (také viz „“Jestliže přestanete užívat Velmari”).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení

Obecně se užívání Velmari během kojení nedoporučuje. Jestliže chcete užívat antikoncepci během kojení, měla byste o tom informovat svého lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že Velmari ovlivňuje řízení nebo používání strojů.

Velmari obsahuje laktózu

Pokud u Vás byla zjištěna nesnášenlivost určitých cukrů, obraťte se před začátkem užívání tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

3. Jak se Velmari užívá

Každý blistr obsahuje 24 aktivních růžových tablet a 4 bílé tablety placeba.

Dva druhy různě barevných tablet Velmari 28 jsou umístěny v daném pořadí. Jedno balení obsahuje 28 tablet.

Užívejte tabletu přípravku Velmari každý den s trochou vody, pokud to bude potřebné. Tablety můžete užívat s jídlem či bez jídla, ale měla byste si je brát přibližně ve stejnou dobu každý den.

Tablety navzájem nezaměňujte: Užívejte růžovou tabletu jednou denně po prvních 24 dnů a poté jednu bílou tabletu denně během posledních 4 dnů. Poté byste měla začít nové balení (24 růžových tablet a 4 bílé tablety). V důsledku toho není žádný interval bez léčiva mezi baleními.

Vzhledem k odlišnému složení tablet musí být Vaše první tableta ta, která je v horním levém rohu a pokračujte jednou tabletou každý den. Abyste udržela správné pořadí, dodržujte směr šipek na balení.

Příprava balení

Aby se zajistilo, že užíváte antikoncepční tablety správně, každé balení (blistr) Velmari má sedm samolepících pruhů, na nichž je natištěno 7 dnů v týdnu. Podle dne v týdnu, kdy začnete s užíváním tablet, byste si měla zvolit odpovídající samolepicí proužek. Například, pokud začínáte ve středu, použijte pásek, který začíná písmeny „STŘ“. Poté přilepte odpovídající proužek do horního levého rohu balení na místo „Nálepku umístěte zde“. takže první den je nad tabletou označenou číslem „1“. Nyní máte den v týdnu nad každou tabletou a můžete tak vidět, zda jste si určitou tabletu již vzala. Šipky ukazují pořadí, v kterém byste měla tablety užívat.

Během 4 dnů, kdy užíváte tablety placeba (dny s placebem), obvykle začnete menstruovat (rovněž se to nazývá krvácení z vysazení). Normálně Vaše menstruace začne v 2. nebo 3. den poté, co jste užila poslední tabletu s léčivou látkou růžové barvy přípravku Velmari. Jakmile jste užila poslední bílou tabletu, měla byste začít další balení, i když Vaše krvácení neustalo. To znamená, že byste měla začít své následující balení přesně v tentýž den v týdnu, kdy jste zahájila užívání předchozí týden a menstruace by měla nastat každý měsíc v tytéž dny.

Pokud užíváte přípravek Velmari podle tohoto doporučení, budete rovněž chráněna proti těhotenství po 4 dny, kdy užíváte tablety placeba.

Kdy můžete začít s prvním balením?

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Velmari začněte užívat první den cyklu (to znamená první den menstruačního krvácení). Pokud začnete užívat Velmari první den vašeho menstruačního krvácení, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.

Změna z jiné kombinované hormonální antikoncepce, kombinovaného vaginálního hormonálního kroužku nebo transdermální náplasti.

Užívání Velmari můžete zahájit ihned další den po ukončení intervalu bez užívání tablet předchozí antikoncepční pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety předchozí antikoncepční pilulky). Pokud přecházíte z kombinované antikoncepce vaginálním kroužkem nebo náplastí, řiďte se pokyny lékaře.

Pokud přecházíte z antikoncepce obsahující pouze progestogen (progestogen obsahující pilulky, injekce, implantáty nebo progestogen uvolňující nitroděložní tělísko či implantát).

Z užívání pilulek pouze s progestogenem můžete přejít kdykoliv (z implantátů nebo IUD v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být opět aplikována další injekce), ale ve všech případech se doporučuje, abyste používala během prvních 7 dní užívání tablet další antikoncepční opatření (například kondom)

Po potratu.

Dodržujte doporučení svého lékaře.

Po porodu.

Po porodu můžete začít užívat Velmari mezi 21. a 28. dnem. Jestliže začnete užívat později než 28. den, musíte použít bariérovou metodu (například kondom) během prvních 7 dnů užívání Velmari.

Jestliže jste po porodu měla pohlavní styk před opětovným zahájením užívání Velmari (znovu), přesvědčte se, že nejste těhotná nebo počkejte do dalšího menstruačního cyklu.
V případě, že si nejste jistá, kdy můžete s užíváním začít, poraďte se s lékařem.

Pokud kojíte a chcete po porodu znovu začít užívat Velmari, přečtěte si bod „Kojení“.

V případě, že si nejste jistá, kdy můžete s užíváním začít, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užila více Velmari, než jste měla

Nebyly hlášeny žádné vážné škodlivé účinky po užití většího množství tablet přípravku Velmari.

Jestliže užijete více tablet najednou, mohou se u vás objevit příznaky nevolnosti nebo zvracení.

U mladých dívek se může vyskytnout vaginální krvácení.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Velmari, nebo zjistíte, že několik tablet spolklo dítě, požádejte o radu svého lékaře, nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít Velmari

Poslední 4 tablety ve čtvrté řadě balení jsou tablety placeba. Pokud si zapomenete vzít jednu z těchto tablet, nebude to mít žádný vliv na účinek Velmari. Zapomenutou tabletu placeba zahoďte.

Pokud si zapomenete vzít růžovou aktivní tabletu (tablety 1-24 vašeho blistru), měla byste dodržovat tyto pokyny:

Jestliže se opozdíte s užitím tablety o méně než 12 hodin, ochrana proti těhotenství se tím nesníží. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu. Jestliže se opozdíte s užitím tablety o více než 12 hodin, ochrana proti těhotenství se tím může snížit. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko snížení antikoncepčního účinku.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala růžovou tabletu na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly:

Více než jedna vynechaná tableta v tomto balení

Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná mezi 1. a 7. dnem (první řada)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně, a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Pokračujte v užívání následujících tablet v obvyklou dobu a během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření, například kondom. Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety nebo pokud jste zapomněla začít užívat nové balení po týdnu bez užívání, existuje riziko, že otěhotníte. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

1 tableta vynechaná mezi dny 2. a 8. (druhá řada)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně, a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Pokračujte s dalšími tabletami v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete žádná další opatření.

1 tableta vynechaná mezi dny 15. a 24. (třetí řada)

Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:

1. Užijte tabletu, kterou jste zapomněla užít, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte s dalšími tabletami v obvyklou dobu. Místo obvyklého užívání bílých tablet s placebem začněte užívat ihned následující balení. (První den bude odlišný)

Budete mít pravděpodobně menstruaci na konci druhého balení – při užívání bílých tablet placeba, ale mohla byste rovněž mít určité špinění nebo krvácení při užívání druhého balení.

2. Můžete rovněž ukončit užívání tablet s léčivou látkou růžové barvy a užívat 4 tablety placeba bílé barvy (poznamenejte si den, kdy jste zapomněla užít tabletu). Pokud budete chtít začít užívat nové balení ve Vašem pevně stanoveném zahajovacím dnu, užívejte tablety placeba po méně než 4 dny.

Pokud se budete řídit některým z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění. Pokud jste zapomněla užít tabletu a nedostavilo se krvácení během dnů s placebem, mohlo by to znamenat, že jste těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.

Co mám dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu?

Jestliže zvracíte během 3 – 4 hodin po užití tablety s léčivou látkou růžové barvy nebo máte silný průjem, je tu riziko, že Váš organismus nebude plně absorbovat léčivé látky v tabletce. Důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního (rezervního) balení. Pokud možno, musíte tabletu užít během 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla Velmari užít“.

Oddálení krvácení: co bych měla vědět?

Ačkoliv se to nedoporučuje, můžete si oddálit menstruaci (krvácení z vysazení), pokud nebudete užívat bílé tablety placeba ve čtvrté řadě a začnete užívat druhé balení Velmari. V průběhu užívání druhého balení se může objevit špinění (kapky nebo skvrny krve) nebo krvácení. Dokončete užívání druhého balení včetně 4 tablet placebo. Potom přejděte k dalšímu balení.

Předtím, než se rozhodnete o oddálení krvácení, poraďte se s lékařem.

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co bych měla vědět?

Užíváte-li tablety podle uvedených pokynů, budete pokaždé začínat krvácet během placebového intervalu. Pokud chcete tento den změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte – 4 dny je maximum!) nejbližší placebový interval. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, v placebovém intervalu a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že v průběhu placebového intervalu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit slabé krvácení, špinění nebo intermenstruační krvácení.

Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.

Jestliže chcete přestat užívat Velmari

Užívání Velmari můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce.
Jestli chcete otěhotnět, přestaňte užívat přípravek Velmari a počkejte na menstruační periodu předtím, než se pokusíte otěhotnět. Tak budete schopna snáze vypočítat předpokládaný termín porodu.

Máte-li případně další otázky ohledně používání tohoto přípravku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Velmari nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující seznam nežádoucích účinků má spojitost s užíváním přípravku Velmari:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 z každých 100 uživatelek):

o změny nálad
o bolest hlavy
o pocit na zvracení
o bolestivá prsa, menstruační problémy, jako např. nepravidelná menstruace, vynechání menstruace

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 z každých 1 000 uživatelek):

o deprese, nervozita, ospalost
o závratě, “brnění a mravenčení”
o migréna, křečové žíly, zvýšený krevní tlak
o bolest břicha, zvracení, poruchy trávení, plynatost, zánět žaludku, průjem
o akné, svědění, vyrážka
o různé druhy bolesti, např. bolesti zad, bolesti končetin, svalové křeče
o plísňové vaginální infekce, pánevní bolesti, zvětšení prsou, nezhoubné bulky na prsou, děložní/vaginální krvácení (které obvykle odezní během pokračující léčby), genitální výtok, návaly horka, vaginální zánět (vaginitis), menstruační problémy, bolestivá menstruace, slabé krvácení, velmi silné krvácení, suchost vagíny, změna charakteristiky stěru děložního hrdla, snížení zájmu o sex
o nedostatek energie, nadměrné pocení, zadržování vody
o nárůst tělesné hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 z každých 10 000 uživatelek):

o kandida (plísňová infekce)
o anémie, nárůst počtu krevních destiček
o alergické reakce
o hormonální (endokrinní) potíže
o zvýšení chuti k jídlu, ztráta chuti k jídlu, abnormálně zvýšená hladina draslíku v krvi, abnormálně nízké koncentrace sodíku v krvi
o neschopnost prožívat orgasmus, nespavost
o závratě, třes
o oční poruchy, například zánět očních víček, syndrom suchého oka
o neobvykle rychlý srdeční tep
o zánět žil, krvácení z nosu, mdloby
o otok žaludku, střevní potíže, pocity nadýmání, břišní kýla, plísňová infekce v ústech, zácpa, sucho v ústech
o bolest v oblasti žlučových cest nebo žlučníku, zánět žlučníku
o žlutohnědé skvrny na kůži, ekzém, ztráta vlasů, zánět na kůži podobný akné, suchá kůže, hrudkovitý zánět kůže, nadměrný růst ochlupení, kožní problémy, kožní strie, zánět kůže, fotosenzitivní dermatitida (zánět kůže z přecitlivosti na světlo), kožní uzlíky.
o problematický nebo bolestivý sex, zánět pochvy (vulvovaginitis), krvácení po pohlavním styku, krvácení při vysazení léku, cysty v prsou, zvýšený počet prsních buněk (hyperplazie), zhoubné bulky v prsou, abnormální růst mukózní sliznice v děložním hrdle, atrofie endometria (úbytek nebo ztráta děložní výstelky), cysty na vaječnících, zvětšení dělohy
o celková slabost
o úbytek tělesné hmotnosti

Následující nežádoucí účinky byly také hlášeny, ale jejich frekvence nemůže být odhadnuta z dostupných údajů: přecitlivělost, erytéma multiforme, (bolestivé modro-červené bulky na kůži vyrážka se zarudnutím nebo vředy).

Pokud se u vás vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. To se týká i případných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak uchovávat přípravek Velmari

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Doba použitelnosti

Velmari nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na blistru nebo na krabičce z textem „Použitelné do: nebo „EXP.:“ Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek Velmari

Léčivými látkami jsou ethinylestradiolum a drospirenonum. Jedna růžová aktivní potahovaná tableta obsahuje 0,02 mg ethinylestradiolum a 3 mg drospirenonum.

Bílé potahované tablety neobsahují žádnou léčivou látku.

Další složky přípravku jsou:

Růžové aktivní potahované tablety: Jádro tablety: monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon K-30 (E1201), sodná sůl kroskaramelosy, polysorbát 80, magnesium – stearát (E572). Potahovaná vrstva tablet: Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Bílé neaktivní potahované tablety: Jádro tablety: lactosa, povidon K-30 (E1201), magnesium stearát (E572). Potahovaná vrstva tablet: Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek.

Jak přípravek Velmari vypadá a obsah balení

Každý blistr přípravku Velmari obsahuje 24 růžových, aktivních, potahovaných tablet v 1., 2., 3. a 4 řadě balení a 4 bílé potahované placebo tablety ve 4. řadě. Tablety přípravku Velmari, růžové i bílé, jsou potahované tablety; jádro tablet je potaženo. Přípravek Velmari je dostupný v krabičkách s 1, 3, 6 a 13 blistry, každý z nich obsahuje 28 (24+4) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

LadeePharma Kft.
Lajos u. 48-66.
H-1036 Budapest
Maďarsko

Výrobce

Laboratorios León Farma, S.A.
Pol. Ind. Navatejera.
C/ La Vallina s/n
24008 – Navatejera, León.
Španělsko

Tento léčivý přípravek je schválen v členských zemích EEA pod následujícími názvy:

Nizozemsko
Drospirenon/Ethinylestradiol 3/0,02 mg 24+4 Ladee, filmomhulde tabletten
Česká republika
Velmari 3 mg/0.02 mg, potahované tablety
Slovenská republika
Velgyn
Slovinsko
Velgyn 3 mg/0,02 mg filmsko obložene tablete
Maďarsko
Velgyn 3 mg/0.02 mg, film-coated tablets
Estonsko
Velgyn
Litva
Velgyn 3 mg/0,02 mg plėvele dengtos tabletės
Lotyšsko
Velgyn 0.02 mg/3 mg film-coated tablets
Rumunsko
Velgyn 3 mg/ 0,02 mg comprimate filmate
Bulharsko
Velgyn 3mg/0.02 mg, film-coated tablets
Rakousko
Velgyn 0,02 mg/3 mg Filmtabletten
Německo
Velgyn 3 mg/ 0.02 mg, Filmtabletten
Polsko
Velmari

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 31.10.2012